نگذار...

نگذار هر کسی از راه رسید با

 

ساز دلت تمرین نوازندگی کند!..

/ 3 نظر / 20 بازدید
غریبه آشنا

براے دل خـــودم مے نویسم ... براے دلتنگــے هایــم براے دغدغــہ هاے خـــودم براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ ! برای دلے کہ دلتنگم نیست ... براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ... براے خودم مے نویســـم ! بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.!.!